बुद्धदेखि बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, बुंगद्यः र मछिन्द्रनाथ हुँदै भक्तिमार्गसम्म

बुद्ध हुन पाउँ भनेर आशिका गर्ने सुमेध ऋषि
तिब्बत लगायत हिमाली बाैद्धहरुले मान्ने अवलोकितेश्वरकाे रुप
नेपालमा मानिने अवलोकितेश्वरकाे रुप
चीनमा मानिने अवलोकितेश्वरकाे रुप
जापानमा मानिसे अवलोकितेश्वरकाे रुप
काठमाडौं उपत्यकामा मानिने चार करुणामयहरु
नाथ परम्परा अनुसारका मत्स्येन्द्रनाथ
करुणामयको रुप
रथमा लानुअगाडिकाे बुंगद्यः
बुंगद्यःकाे जात्रा
बुंगद्यःकाे रथमा राँगाे बलि दिनुपर्छ

--

--

A writer, a journalist, an Esperantist and a student of Buddhism; and works at Bodhi TV in Nepal.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Razen Manandhar

Razen Manandhar

A writer, a journalist, an Esperantist and a student of Buddhism; and works at Bodhi TV in Nepal.